TS. Nguyễn Thu Hiền

ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC THU NHẬP, MỨC TIẾT KIỆM, CHI PHÍ GIAO DỊCH VÀ KHOẢNG CÁCH NGÂN HÀNG ĐẾN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 08 (193)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Ngân hàng Thế giới tuyên bố mục tiêu đến năm 2020 mỗi người trưởng thành phải sở hữu một tài khoản để giảm đói nghèo và bất bình đẳng, đây được xem như một mốc quan trọng hướng tới tài chính toàn diện đầy đủ và là nền tảng của quá trình tăng trưởng kinh tế. Theo dữ liệu Global Findex, tỷ lệ người trưởng thành sở hữu tài khoản tại các tổ chức tài chính chính thức năm 2017 là 69%, đạt khoảng 3,8 tỷ người trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tỷ lệ này tương đối thấp (khoảng dưới 50%). Dựa trên các góc độ tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu, những rào cản đối với khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính/tài chính toàn diện cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu này tập trung đi sâu vào nghiên cứu và xác định các yếu tố như mức thu nhập, mức tiết kiệm, chi phí giao dịch và khoảng cách của ngân hàng ảnh hưởng đến tài chính toàn diện. Từ đó cho thấy, mức thu nhập cao hơn, khuyến khích tiết kiệm, giảm chi phí giao dịch và giảm khoảng cách giữa các ngân hàng với khách hàng sẽ làm gia tăng sử dụng các dịch vụ tài chính.

English Summary:

Từ khóa: dịch vụ tài chính, tài chính, tài chính toàn diện, tiết kiệm.

Số lượt đọc: 249 - Số lượt tải về: 227

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm