Quyền hạn trách nhiệm của người Phản biện

Quyền hạn trách nhiệm của người Phản biện

1. Người phản biện bài viết là các Ủy viên Hội đồng Biên tập, các nhà khoa học  trong và ngoài Học viện, có cùng chuyên môn hoặc gần chuyên môn với nội dung bài viết, có khả năng đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu, có uy tín, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được công bố.  

2. Người phản biện có nhiệm vụ đánh giá nội dung khoa học của bài viết  một cách khách quan, trung thực theo quy định của tạp chí và hoàn thành công việc theo đúng thời hạn quy định;

3. Tư vấn gửi ý kiến riêng cho Hội đồng biên tập - trị sự về chất lượng, nội dung khoa học, thông tin của bài báo và các vấn đề khác (nếu cần). Hội đồng biên tập sẽ không công bố tên người phản biện;

4. Nhận thù lao phản biện theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của HVTC.