DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ JOURNAL OF FINANCE & ACCOUNTING RESEARCH

(Kèm theo Quyết định số: 420 /QĐ-HVTC ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Học viện Tài chính)

STT Họ và tên Đơn vị Trách nhiệm
1 PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ Học viện Tài chính Tổng Biên tập
2 PGS.TS. Trương Thị Thủy Học viện Tài chính Phó Tổng biên tập
3 GS.TS. Ngô Thế Chi Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Uỷ viên Hội đồng Biên tập
4 PGS.TS. Nguyễn Đào Tùng Học viện Tài chính -
5 TS. Nguyễn Văn Bình Học viện Tài chính -
6 GS.TS. Đoàn Xuân Tiên Kiểm toán Nhà nước -
7 GS.TS. Nguyễn Đình Đỗ Học viện Tài chính -
8 GS.TS. Chúc Anh Tú Học viện Tài chính -
9 GS.TS. Đinh Văn Sơn Đại học Thương Mại -
10 GS.TS. Trần Văn Nhung Hội đồng Giáo sư Nhà nước -
11 GS. Jon SibSon University of Greenwich -
12 GS. Nick Hand  University of Greenwich -
13 GS. Mark Holmes Waikato University, New Zealand -
14 GS. Robert durand Curtin University, Australia -
15 PGS.TS Simone Domenico Scagnelli Edith Cowan University, Perth, Australia -
16 PGS. Chung Tran Australian National University -
17 PGS. Farhad Taghizadeh-Hesary Keio University -
18 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều Học viện Tài chính -
19 PGS.TS. Mai Ngọc Anh Học viện Tài chính -
20 PGS.TS. Vũ Duy Nguyên Học viện Tài chính -
21 PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hòa Học viện Tài chính -
22 TS. Luong Thi Anh Hoa University of Otago NewZealand -
23 TS. Lê Thị Thùy Vân Viện Chiến lược và Chính sách tài chính Uỷ viên Hội đồng Biên tập
24 TS. Nguyễn Thị Hồng Vân Học viện Tài chính -
25 TS. Nguyễn Hữu Tân Học viện Tài chính -
26 TS. Trần Thanh Thu Học Viện Tài chính -
27 TS. Lê Thị Yến Oanh Học viện Tài chính -
28 PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng Học viện Tài chính UVHĐBT, Trị sự tòa soạn
29 Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền Học viện Tài chính Thư  ký Tạp chí
30 Ths. Ngô Vút Bổng Học viện Tài chính Hỗ trợ Tạp chí online
31 Ths. Vũ Thị Diệu Loan Học viện Tài chính Hỗ trợ Tạp chí online
32 Ths. Hoàng Hữu Sơn Học viện Tài chính Hỗ trợ Tạp chí online

(Tổng số: 32 người).