CÁC PHỤ LỤC

CLICK ĐỂ TẢI VỀ NỘI DUNG CÁC PHỤ LỤC

BAO GỒM: 

  • Phụ lục 1: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ THẨM ĐỊNH
  • Phụ lục 2: QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
  • Phụ lục 3: BẢN NHẬN XÉT BÀI BÁO KHOA HỌC
  • Phụ lục 4: BẢN ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO KHOA HỌC (của Tổng biên tập)