Chức năng và nhiệm vụ của tạp chí

- Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu về Tài chính – kế toán phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và giảng dạy của Học viện Tài chính;
- Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam và của Bộ, ngành Tài chính trong các lĩnh vực Tài chính, giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế và giới thiệu các kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn đogs góp vào các văn bản có tính pháp lý của Bộ, ngành Tài chính như chính sách Thuế, chính sách đất đai, ….trong và ngoài nước.
- Thông tin trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn, phân tích dự báo và đề xuất những giải pháp về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội có tính thời sự của Việt Nam, khu vực và quốc tế.
- Phối hợp với các đơn vị trong ngành Tài chính và các cơ quan ngang Bộ tổ chức tọa dàm thảo luận, tuyên truyền về những chính sách mới của Đảng và Nhà nước….