Giới thiệu chung

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (ISSN: 1859 – 4903) & JOURNAL OF FINANCE & ACCOUNTING RESEARCH (ISSN: 2588 – 1493)

Địa chỉ: Phòng 317 NHÀ HIỆU BỘ, HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

58 LÊ VĂN HIÊN. PHƯỜNG ĐỨC THẮNG, BẮC TỪ LIÊM, Hà Nội

Điện thoại: 0904.755576 (Thư ký Tòa soạn)

Email: tapchinctckt@hvtc.edu.vn; website: https://tapchitckt.hvtc.edu.vn/

I. Giới thiệu chung:

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán được thành lập theo Quyết định số 109/2003/QĐ - BTC ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và tháng  8 năm 2003 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán đã xuất bản số đầu tiên.

- Tên tiếng việt: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán

- Tên giao dịch Quốc tế: Journal of Finance and Accounting Research

- Giấy phép hoạt động báo chí số:

(1) GP số: 2003/GP - BVHTT ngày 9 tháng 7 năm 2003

(2) GP số: 144/GP – BTTTT ngày 28 tháng 3 năm 2016

(3) GP số: 487/ GP - BTTTT ngày 28/10/2016

(4) Công văn số 823/ BTTTT - CBC về việc thay đổi nội dung GP hoạt động Báo chí

- Mã ISSN : 1859 – 4903, Tạp chí Nghiên cưu Tài chính kế toán

- Mã ISSN: 2588 – 1493, Journal of Finance and Accounting Research

1. 2. Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí

Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán là tạp chí khoa học trực thuộc Học Viện tài chính. Đây là Tạp chí khoa học về lĩnh vực Tài chính, Kế toán gồm hai phiên bản: Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán bằng Tiếng Việt và Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán Tiếng Anh (Journal of Financial and Accounting Research).

Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán bằng Tiếng Việt được xuất bản thường kỳ 12 số/ năm; và thay đổi kỳ xuất bản 24 số / 1 năm bắt đầu từ tháng 4 năm 2023

Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán Tiếng Anh (Journal of Financial and Accounting Research) được xuất bản 6 số/năm và cả 02 Tạp chí của Học viện Tài chính được Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá là một trong những Tạp chí có số điêm cao (0,75 điểm).

Tạp chí là ân phẩm khoa học nhằm thông tin những kết quả Nghiên cứu Khoa học của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên Học viện Tài chính; Là diễn đàn trao đổi của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện về lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy kinh tế, tài chính, kế toán.

II. Lĩnh vực xuất bản

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán là Tạp chí khoa học chuyên ngành cung cấp những công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn thuộc các lĩnh vực gồm: Kinh tế, Tài chính, ngân hàng, Bảo hiểm, Thuế, Kho bạc, Hải Quan, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán… và các lĩnh vực liên quan Kinh tế Tài chính khác chưa từng được công bố trên các ấn phẩm giấy và online.

III. Đối tượng được đăng bài

Tạp chí nhận đăng bài của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, và các đối tượng khác trong và ngoài Học viện Tài chính.

IV. Xuất bản và phát hành

1.Số kỳ phát hành theo giấy phép:

  1. Từ năm 2003 đến năm 2017: Tạp chí được xuất bản đều đặn 12 kỳ/năm;
  2.  Từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2023: Tạp chí xuất bản 14 kỳ/ năm; 12 số bằng Tiếng Việt và 2 số bằng Tiếng Anh
  3.  Từ thang 4 năm 2023: Tạp chí xuất bản 30 kỳ/ năm (Trong đó 24 kỳ bằng Tiếng Việt và 6 kỳ bằng Tiếng Anh)

2.Hình thức, khuôn khổ, phát hành:

- Hình thức của Tạp chí là khổ 20,5 x 22,5, tổng số trang mỗi kỳ xuất bản theo giấy phép là 100 trang (đối với Tiếng Viêt và 150 trang đối với Tiếng Anh), số lượng phát hành 1.900 bản và được in tại Thành phố Hà Nội;

- Nộp lưu chiểu và phát hành: Tạp chí nộp lưu chiểu tại Bộ thông tin và truyền thông, Cục báo chí, Thư viện Quốc gia, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia- Bộ Khoa hoc và Công nghê, Thư viện Học viện Tài chính

- Tạp chí được phát hành đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; các đơn vị thuộc HVTC và các cơ quan doanh nghiệp khác trên toàn quốc. Tạp chí được phát tặng một số trường Đại học khối kinh tế, các Viện nghiên cứu quản lý kinh tế; Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và các cơ quan quản lý, cơ quan khoa học, các cá nhân trong nước có liên quan về chuyên môn và có hợp tác thường xuyên với Học viện Tài chính;