QUY TRÌNH NHẬN BÀI VÀ GỬI BÀI PHẢN BIỆN

1. Quy trình xử lý bài báo gửi đăng gồm các bước sau đây và thực hiện qua thư điện tử
  • Bước 1: Thư ký toàn soạn nhận bài viết trực tuyến từ tác giả, tiến hành rà soát nội dung và hình thức của bài viết theo đúng thể lệ gửi bài; phản hồi trực tiếp đến tác giả qua thư điện tử.
  • Bước 2: Khi bài viết đạt yêu cầu ở bước 1 (theo đúng các quy định của thể lệ gửi bài) sẽ được Thư ký chuyển đến Tổng Biên tập xin ý kiến về việc giới thiệu người phản biện cho bài viết.
  • Bước 3: Tổng Biên Tập sẽ chỉ định, ký giấy mờivà giới thiệu người phản biện, thư ký sẽ gửi thư mời (có thể trực tuyến) cho người phản biện đồng thời ghi rõ nội dung phản biên và thời hạn nhận lại bài(theo mẫu phiếu phản biện-  Phụ lục 3);
  • Bước 4: Thư ký và Trị sự nhận lại bài viết và kết quả phản biện. Nếu cần sửa chữa, bổ sung nhiều về nội dung thì thư ký sẽ chuyển lại tác giả để chỉnh sửa. Quá trình này có thể lặp lại nhiều lần  đến khi có sự thống nhất, đồng ý của người phản biện. Nếu tác giả không sửa chữa theo ý kiến của người phản biện, bản thảo sẽ không được chấp nhận đăng
  • Bước 5: Khi các bài viết đã được người phản biện đồng ý đạt chất lượng về nội dung, hình thức, thư ký tòa soạn tổng hợp sắp xếp thep chuyên mục phù hợp nội dung,và trình Tổng Biên tập ký duyệt cho đăng hoặc chưa đăng.(Phụ lục 4)
  • Bước 6. Danh sách bài viết được duyệt in sẽ được thông báo lên website của HVTC 
  • Bước 7: Sau khi in, phát hành và Tạp chí sẽ được công bố trên website của HVTC.