LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ VÀ CÁN BỘ TÒA SOẠN QUA CÁC GIAI ĐOẠN

Tháng/năm – Tháng/năm Chức danh Họ và tên
  Tổng Biên tập PGS.TS. Ngô Thế Chi
 2003 – 2005 Phó Tổng Biên Tập PGS.TS. Nguyễn Thức Minh
  Thư  ký Tòa soạn Ths Nguyễn Thị Lan
  Trị sự CN Nguyễn Mạnh Thiều
     
2005 - 2010 Tổng Biên tập PGS.TS. Ngô Thế Chi
  Thư  ký Tòa soạn Ths Nguyễn Thị Lan
  Trị sự Ths Nguyễn Mạnh Thiều
  Tổng Biên tập GS.TS. Ngô Thế Chi
2011 – tháng  6 năm 2016 Phó Tổng Biên Tập TS. Nguyễn Thị Lan
  Thư  ký Tòa soạn Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền
  Trị sự TS.  Nguyễn Mạnh Thiều
     
  Tổng Biên tập PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ
Từ tháng 7 năm 2016 - nay Phó Tổng Biên Tập PGS.TS. Trương Thị Thủy
  Chủ tịch Hội đồng Biên tập GS. TS. Ngô Thế Chi
  Thư  ký Tòa soạn Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền
  Trị sự PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng
  Hỗ trợ kỹ thuật Tạp chí online Ths Kỹ sư. Ngô Vút Bổng
  Hỗ trợ kỹ thuật Tạp chí online Ths Kỹ sư. Vũ Thị Diệu Loan
  Hỗ trợ kỹ thuật Tạp chí online Ths. Hoàng Hữu Sơn