TS. Lý Lan Yên

NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÁC TẬP ĐOÀN TƯ NHÂN

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 08 (193)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) là nguồn thông tin quan trọng đối với người sử dụng, các chỉ tiêu này giúp cho người sử dụng trong và ngoài tập đoàn có quyết định đúng đắn trong kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế các thông tin trên Báo cáo tài chính hợp nhất có đáp ứng yêu cầu của người sử dụng không, phụ thuộc vào người trình bày và cung cấp thông tin, nhất là đối với các tập đoàn tư nhân có niêm yết. Trong bài viết này, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp một số phương pháp nghiên cứu truyền thống như: điều tra, khảo sát, phỏng vấn… để thực hiện, trình bày, mô tả, phân tích thực trạng và đưa ra được một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao tính minh bạch thông tin trên Báo cáo tài chính hợp nhất các tập đoàn tư nhân có niêm yết tại Việt Nam.

English Summary:

Từ khóa: báo cáo tài chính hợp nhất, tập đoàn tư nhân

Số lượt đọc: 241 - Số lượt tải về: 156

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm