TS. Ngô Thị Kim Hòa, TS. Ngô Thị Thu Hương

Nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 08 (193)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Báo cáo tài chính (BCTC) của doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho những người sử dụng thông tin của doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định kinh tế. Vì vậy, công bố thông tin trên BCTC là nghĩa vụ bắt buộc đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo minh bạch thông tin. Bài viết này phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết.

English Summary:

Từ khóa: nhân tố tác động; mức độ công bố thông tin; báo cáo tài chính

Số lượt đọc: 243 - Số lượt tải về: 240

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm