TS. Lê Thanh Hà

Nhận diện các hình thức chuyển giá của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 07 (192)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Trải qua hơn 30 năm đổi mới và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các công ty đa quốc gia (MNCs) đã và đang là lời giải cho bài toán làm thế nào để nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ, trình độ quản lý kinh tế và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Vì vậy, việc nhận diện các hình thức chuyển giá để từ đó có các biện pháp kiểm soát chuyển giá một cách có hiệu quả đang là một vấn đề bức thiết cả về lý luận và thực tiễn.

English Summary:

Từ khóa: FDI; chuyển giá, kiểm soát chuyển giá, công ty đa quốc gia

Số lượt đọc: 81 - Số lượt tải về: 409

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm