GS. TS. Ngô Thế Chi, Ths. Ngô Văn Lượng

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH/QUẢN TRỊ CÁC NGUỒN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP (ERP)

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 07 (192)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ERP đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên phạm vi toàn cầu hiện nay. Việc triển khai hệ thống ERP là cần thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay. Bài viết này xác định mức độ tác động của các nhân tố đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ERP của các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu Việt Nam. Qua đó, khuyến nghị chính sách nhằm tổ chức hiệu quả hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thuộc loại hình này.

English Summary:

Từ khóa: hệ thống thông tin kế toán; hệ thống hoạch định; doanh nghiệp xuất, nhập khẩu

Số lượt đọc: 311 - Số lượt tải về: 294

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm