Nguyễn Thị Thảo, Ths. Hoàng Trung Đức

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ ĐỂ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Lĩnh vực: Corporance Finance

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

English Summary:

Từ khóa:

Số lượt đọc: 293 - Số lượt tải về: 222

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm