PGS. TS. Phạm Đức Hiếu, Ths. Đào Thị Hương

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ, GIÁ THÀNH HIỆN ĐẠI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY KHU VỰC PHÍA BẮC

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Bài viết xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đến vận dụng kế toán quản trị chi phí, giá thành hiện đại trong các doanh nghiệp (DN) may khu vực phía Bắc. Dựa trên dữ liệu thu thập thông qua khảo sát 174 DN may khu vực phía Bắc, nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị chi phí, giá thành hiện đại trong DN, đó là: Mức độ cạnh tranh của thị trường (COMPT); Sự hỗ trợ từ nhà quản lý và tính hữu ích của thông tin chi phí (MGT_INFO); Công nghệ và đặc thù sản phẩm (TECH_PRD); Quy mô (SIZE) và Tỷ trọng chi phí chung (OVH). Trên cơ sở đó, bài viết đã có các hàm ý chính sách nhằm gia tăng việc vận dụng KTQTCP, giá thành hiện đại vào các DN may khu vực phía Bắc.

English Summary:

Từ khóa: kế toán quản trị chi phí, giá thành, doanh nghiệp may, nhân tố ảnh hưởng.

Số lượt đọc: 327 - Số lượt tải về: 290

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm