Ths. Nguyễn Quốc Giang

Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên nền tảng kiểm tra sức chịu đựng tại VietinBank

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Hệ thống ngân hàng thương mại đóng vai trò rất lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Vì vậy, đảm bảo sự ổn định và phát triển an toàn cho các ngân hàng thương mại là một yêu cầu cấp thiết. Hiện nay có nhiều kỹ thuật phân tích, dự báo rủi ro tín dụng đã được phát triển và áp dụng, trong đó công cụ kiểm tra sức chịu đựng (Stress testing) được áp dụng để đo lường sức chịu đựng rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng công cụ này tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), qua đó đề xuất một số giải pháp giúp VietinBank quản trị rủi ro hoạt động cho vay dựa trên nền tảng Stress testing hiệu quả.

English Summary:

Từ khóa: quản trị rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại, kiểm tra sức chịu đựng

Số lượt đọc: 349 - Số lượt tải về: 467

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm