TS. Trần Quốc Thịnh

Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn vốn tín dụng - Nghiên cứu trường hợp tại các ngân hàng thương mại tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Bài viết trên cơ sở phân tích khám phá các nhân tố để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến huy động nguồn vốn tín dụng (HĐNVTD). Với mẫu khảo sát 177 Ban giám đốc, Trưởng, phó phòng tín dụng, kết quả hồi quy cho thấy hệ thống quy định của ngân hàng và cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực của NHTM ảnh hưởng tích cực đến HĐNVTD của NHTM. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Tây Ninh cần tuyên truyền những quy định, chính sách của ngân hàng để khách hàng hiểu rõ hơn, cũng như cần hoàn thiện cơ chế, chính sách linh hoạt hơn để tạo sự tiện lợi cho khách hàng. Ngoài ra, NHNN chi nhánh Tây Ninh cần hỗ trợ và tạo điều kiện để các NHTM của tỉnh mở rộng quy mô chi nhánh, phòng giao dịch, bên cạnh khuyến khích NHTM đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để gia tăng tiện ích cho khách hàng. Đồng thời, NHTM cần quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp để đảm bảo tính chuyên nghiệp.

English Summary:

Từ khóa: huy động nguồn vốn tín dụng, ngân hàng thương mại, tỉnh Tây Ninh

Số lượt đọc: 231 - Số lượt tải về: 280

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm