TS. Nghiêm Văn Bảy

Phòng ngừa quỹ tín dụng đen đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 06 (191)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

English Summary:

Từ khóa:

Số lượt đọc: 293 - Số lượt tải về: 206

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm