Ths. Trần Mạnh Tiến

Nghị quyết số 39-NQ/TW: Phát huy các nguồn lực của đất nước

Lĩnh vực: Vấn đề hôm nay

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 67

Tóm tắt tiếng Việt:

Nghị quyết số 39-NQ/TW khẳng định rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng trong việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của đất nước; trong đó, đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực, thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước. Trong đó, đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực, thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; áp dụng nguyên tắc thị trường trong quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn lực phát triển; đẩy mạnh kinh tế hóa nguồn vật lực; tập trung khai thác tối đa tiềm năng khoa học và công nghệ cho phát triển kinh tế - xã hội; tránh xảy ra thất thoát, lãng phí, cạn kiệt nguồn lực của đất nước và hủy hoại môi trường; đồng thời, chỉ đạo về công tác kiểm kê, đánh giá các nguồn lực của nền kinh tế. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đối với từng nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) gắn với các mốc thời gian đến năm 2025, năm 2035 và năm 2045 - Thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp chung và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng nguồn lực nhằm thực hiện quan điểm và mục tiêu đề ra

English Summary:

Resolution No. 39-NQ/TW clearly affrms the Party’s guiding position in managing, exploiting, using and promoting the country’s resources; in which, diversifying forms of mobilizing and using resources, promoting socialization, strongly attracting non-state investment resources. In particular, diversifying forms of mobilizing and using resources, promoting socialization, strongly attracting non-state investment resources; apply market principles in management, exploitation and use of development resources; promote economicization of material resources; focus on maximizing the potential of science and technology for socio-economic development; avoid loss, waste, deplete resources of the country and destroy the environment; at the same time, directing the work of inventorying and evaluating the resources of the economy. The Resolution set out the general objectives and specifc objectives for each resource (human, material and fnancial resources) associated with the milestones to 2025, 2035 and 2045 - Anniversary time 100 years of establishment of the Democratic Republic of Vietnam, now the Socialist Republic of Vietnam; at the same time point out the tasks, general solutions and specifc tasks and solutions for each resource in order to implement the set point and objectives

Từ khóa: Nghị quyết 39/TW, nguồn lực kinh tế, cơ chế, chính sách, Resolution 39/TW, economic resources, mechanisms and policies

Số lượt đọc: 279 - Số lượt tải về: 217

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm