Ths. Ngô Văn Lượng

Phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua mô hình kinh tế lượng

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 48

Tóm tắt tiếng Việt:

Kế toán quản trị sử dụng kết hợp với các phương pháp kế toán chi phí hiện đại và nâng cao trách nhiệm của các nhà quản trị các cấp, giúp cho việc đưa ra quyết định chính xác, kịp thời, đúng đắn, toàn diện của nhà quản trị. Bài viết này nghiên cứu tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trên cơ sở đó, đưa ra gợi ý chính sách cho quản trị các doanh nghiệp này

English Summary:

Management accounting applies modern cost accounting methods and allows responsibility to be assigned to the segment managers. Consequently, managers can make decisions timely precisely. In this article essay, I will give an overall analysis about the influential factors in applying management accounting in exportimport companies, thus giving suggestions for management policies in this type of business.

Từ khóa: kế toán quản trị; tác động ảnh hưởng; doanh nghiệp xuất nhập khẩu, management accounting; influential factors; export-import companies

Số lượt đọc: 539 - Số lượt tải về: 307

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm