TS. Nguyễn Thị Việt Nga

Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế với công nghiệp 4.0

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 22

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam chiếm khoảng 40% GDP và thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp của kinh tế tư nhân cho thấy xu thế đóng góp ngày càng tăng trong tỷ trọng GDP, từ 6,9% năm 2010 lên khoảng 8,2% năm 2017. Và sau gần ba mươi năm chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý, kinh tế tư nhân Việt Nam đã có sự hồi phục và phát triển mạnh mẽ, bài viết sẽ đi sâu phân tích về vai trò của kinh tế tư nhân (KTTN) trong nền kinh tế hiện nay

English Summary:

Over the past 10 years, Vietnam’s private sector accounted for about 40% of GDP and demonstrated an increasingly important role in the economy. In particular, the private sector of the private sector shows a growing trend in the share of GDP, from 6.9% in 2010 to about 8.2% in 2017. And after nearly thirty years of transformation economic structure and management mechanism, Vietnam’s private economy has recovered and developed strongly, the article will analyze in depth the role of the private economy in the current economy

Từ khóa: kinh tế tư nhân, cách mạng công nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế, Over the past 10 years, Vietnam’s private sector accounted for about 40% of GDP and demonstrated an increasingly important role in the economy. In particular, the private sector of the private sector shows a growing trend in the share of GDP, from 6.9% in 2010 to about 8.2% in 2017. And after nearly thirty years of transformation economic structure and management mechanism, Vietnam’s private economy has recovered and developed strongly, the article will analyze in depth the role of the private economy in the current economy

Số lượt đọc: 314 - Số lượt tải về: 220

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm