Ths. Nguyễn Thị Thanh Tú

Thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công - Một góc nhìn để phát triển tài chính toàn diện

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 14

Tóm tắt tiếng Việt:

Tài chính toàn diện ngày càng được quan tâm ở cấp độ toàn cầu và quốc gia, các nhà hoạch định chính sách đang ngày càng nhận ra cơ hội mà tài chính toàn diện mang lại. Ở các nước đang phát triển, tài chính toàn diện đóng vai trò quan trọng góp phần phát triển hệ thống tài chính và huy động tối đa nguồn lực trong nước thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam, mức độ bao phủ của hệ thống các tổ chức tín dụng đã phát triển mạnh trong những năm qua thông qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng khắp cả nước, cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp. Phát triển được việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ công, cũng là một cách để phát triển tài chính toàn diện, giúp người dân, tổ chức có thể tiếp cận dịch vụ tài chính một cách dễ dàng hơn. Bài viết tập trung phân tích các khía cạnh về việc thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt, từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp trong xu thế hiện nay

English Summary:

Comprehensive fnance is increasingly concerned at the global and national level, policymakers are increasingly recognizing the opportunities that comprehensive fnance brings. In developing countries, comprehensive fnance plays an important role in contributing to the development of the fnancial system and maximizing domestic resources to promote socioeconomic development. In Vietnam, the coverage of the system of credit institutions has strongly developed in the past years through a network of branches and transaction offces throughout the country, providing a wide range of products and services for people and businesses. Developing non-cash payments for public services is also a way to develop a comprehensive fnancial, helping people and organizations access fnancial services more easily. The paper focuses on analyzing aspects of non-cash payment for public services, thus giving appropriate solutions in the current trend.

Từ khóa: dịch vụ công, tài chính toàn diện, thanh toán không dùng tiền mặt, public services, comprehensive fnance, cashless payment

Số lượt đọc: 221 - Số lượt tải về: 192

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm