TS. Hoàng Thị Bích Hà, TS. Trần Thị Lan

Phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 4 (189)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 5

Tóm tắt tiếng Việt:

Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) là loại hình tổ chức tín dụng hợp tác hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Với hoạt động chủ yếu là huy động vốn để cho vay và cung cấp dịch vụ cho các thành viên của mình dựa trên nguyên tắc tương trợ. QTDND có địa bàn hoạt động thường ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Bài viết này tập trung khái quát lịch sử phát triển, thực trạng hoạt động, đưa ra một số đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống QTDND nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam

English Summary:

People’s credit fund is a type of cooperative credit institution which operate in banking sector. The main activities are mobilizing capital for lending and providing services for their members according to the principles of mutual assistance. These institutions are mainly located in agricultural and rural areas. This article serves to discuss the general history of development, the performance well as put forward solutions to enhance the People’s credit fund’s operations with the aim to improve agricultural and rural economy in Vietnam

Từ khóa: quỹ tín dụng, tổ chức tín dụng hợp tác, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, credit fund, cooperative credit institutions, people’s credit fund system

Số lượt đọc: 372 - Số lượt tải về: 300

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm