TS. Nguyễn Hữu Hiểu

Tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập - Thực trạng và vấn đề đặt ra cho Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 44

Tóm tắt tiếng Việt:

Cùng với tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự, tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) y tế công lập đã tạo môi trường thuận lợi để các đơn vị chủ động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chất lượng dịch vụ y tế công ngày càng được nâng cao cùng với việc các cơ sở y tế gia tăng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh những kết quả tích cực vẫn tồn tại không ít hạn chế làm giảm hiệu quả, hiệu lực của cơ chế tự chủ tài chính trong lĩnh vực y tế mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Kiểm toán nhà nước, với vị thế là cơ quan kiểm toán tối cao, có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của cơ chế tự chủ tài chính đối với các ĐVSN y tế công lập

English Summary:

Along with the autonomy in implementing tasks, organizational structure and human resources, fnancial autonomy for public health service units has created a favorable environment for active units to provide services. medical examination and treatment to meet the needs of the people. The quality of public health services has been increasingly improved with medical facilities increasing the application of science and technology in medical examination and treatment. In addition to the positive results, there are many limitations and limitations, reducing the effectiveness and effectiveness of fnancial autonomy in the health sector that the Party and the State have proposed. The state audit, with its status as the supreme audit body, has made important contributions to improving and improving the effectiveness of fnancial autonomy for public health units.

Từ khóa: tự chủ, y tế, Kiểm toán nhà nước, autonomy, health, State audit

Số lượt đọc: 315 - Số lượt tải về: 185

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm