Ths. Lê Thị Mai Anh

Hoàn thiện chi ngân sách Nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ ngành thủy sản xuất khẩu

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 30

Tóm tắt tiếng Việt:

Thực tiễn xuất khẩu thuỷ sản trong những năm qua cho thấy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thuỷ sản phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau, không chỉ ở khả năng tiêu thụ mà còn phụ thuộc rất lớn ở khâu khai thác, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, sản xuất nuôi trồng và chế biến thuỷ sản tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thuỷ sản ngày càng hiệu quả. Trong đó, hoạt động chi ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho tạo nguồn cung bền vững cho sản xuất thuỷ sản xuất khẩu đóng vai trò vô cùng quan trọng.

English Summary:

The reality of seafood export in the recent years shows export activities of seafood enterprises depends on many different factors. They are not only the ability to consume but also the capacity of infrastructure construction, capture, aquaculture, and processing which will create favorable conditions for export activities of seafood enterprises. In particular, State budget spending on infrastructure to create sustainable supply for seafood export plays a pivotal role.

Từ khóa: thuỷ sản, cơ sở hạ tầng, chi ngân sách nhà nước, seafood, infrastructure, state budget spending

Số lượt đọc: 288 - Số lượt tải về: 250

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm