TS. Nguyễn Thị Việt Nga

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 và định hướng năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 26

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong thời gian qua, hệ thống thể chế về quản lý vốn đầu tư công nói chung, về quản lý thanh toán vốn đầu tư từ NSNN nói riêng đã được rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hơn. Nhờ đó đã khắc phục được tình trạng đầu tư tùy tiện, hạn chế các dự án đầu tư dàn trải, vượt và nằm ngoài kế hoạch... từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công nói chung, đầu tư từ NSNN nói riêng, kiểm soát mức tăng nợ công, đảm bảo an toàn, an ninh tài chính công. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công trong những năm gần đây mặc dù đã có sự chỉ đạo quyết liệt, tích cực từ Chính phủ và các bộ, ngành trung ương và địa phương nhưng tỷ lệ giải ngân hàng năm còn đạt thấp và có xu hướng ngày càng thấp. Tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước (không bao gồm TPCP) so kế hoạch năm 2016 đạt khoảng 91%, năm 2017 đạt 89%, 11 tháng đầu năm 2018 khoảng 60%, trong đó giải ngân nguồn NSTW trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2018 đạt thấp khoảng 72% kế hoạch NSTW đã giao. Bài viết sẽ làm rõ hơn về vấn đề này

English Summary:

In recent years, the institutional system for managing public investment capital in general, on the management of investment capital from the state budget in particular has been reviewed, revised and improved. As a result, it has overcome the situation of arbitrary investment, limiting the spread of early projects, beyond and beyond the plan... since then, contributing to improving the effciency of public investment capital in general and investment from the state budget. In particular, controlling the increase in public debt, ensuring public safety and security. However, disbursing public investment capital in recent years, despite the strong and positive direction from the Government and ministries, central and local authorities, the annual disbursement rate is still low and tend to be lower and lower. The disbursement rate of state budget (excluding government bonds) is about 91% in 2016, 89% in 2017, about 60% in the frst 11 months of 2018, in which disbursement of central budget in the frst plan Public investment in 2016-2018 reached about 72% of the assigned budget plan. The article will clarify this issue.

Từ khóa: Ngân sách Nhà nước, đầu tư công, giải ngân, xây dựng cơ bản, State budget, public investment,disbursement, basic construction

Số lượt đọc: 485 - Số lượt tải về: 243

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm