TS. Phạm Thái Hà

Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro và quản lý nợ xấu tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn II - Tái cơ cấu Ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 3 (188)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 12

Tóm tắt tiếng Việt:

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, chính sách quản trị và kinh doanh tín dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong giới hạn rủi ro có thể chấp nhận. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng bao gồm: nhận biết rủi ro tín dụng, phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng, ứng phó rủi ro tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng. Để quản lý nợ xấu, trước hết mỗi Ngân hàng thương mại phải đề ra chiến lược quản trị rủi ro tín dụng trên cơ sở phân tích tình hình kinh doanh, đánh giá rủi ro liên quan đến việc cho vay cũng như khả năng chịu đựng rủi ro của mình. Bài viết sẽ đi sâu làm rõ các vấn đề này.

English Summary:

Credit risk management is the process of building and implementing credit management and business strategies and policies in order to maximize profts within acceptable risk limits. The content of credit risk management includes: recognizing credit risk, analyzing credit risk assessment, credit risk response and credit risk control. In order to manage bad debt, each commercial bank must frst set up a credit risk management strategy based on the analysis of the business situation, assess the risks related to lending and the ability to endure his risk. The article will delve deeply into these issues

Từ khóa: quản lý nợ xấu, quản trị rủi ro, ngân hàng thương mại, bad debt management, risk management, commercial banks

Số lượt đọc: 275 - Số lượt tải về: 222

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm