Ths. Phạm Minh Việt

Thực trạng quản lý thu Bảo hiểm Xã hội bắt buộc hiện nay và một số giải pháp

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 66

Tóm tắt tiếng Việt:

Công tác thu bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chi và quá trình thực hiện chính sách BHXH trong tương lai. BHXH cũng như các loại hình bảo hiểm khác đều dựa trên nguyên tắc "có đóng, có hưởng", do vậy công tác thu BHXH bắt buộc đã đặt ra yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Thời gian qua, quản lý thu BHXH còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: số đơn vị sử dụng lao động, số lao động chưa tham gia BHXH còn nhiều, số đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH tăng nhanh gây ra những ảnh hưởng về quyền lợi cho người lao động. Bài viết này phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc trong thời gian tới

English Summary:

The collection of compulsory social insurance directly affects the expenditure and implementation of social insurance policies in the future. Social insurance as well as other types of insurances are based on the principle of "contributing then receiving", hence, the compulsory social insurance collection is required to be properly, fully and timely. So far, the management of social insurance collection has revealed shortcomings: many employers has evaded paying social insurance premiums for their employees, the rising number of social insurance debt has caused impact on benefts of employees. This article will analyze the situation and proposes solutions to improve the management of compulsory social insurance collection in the coming time

Từ khóa: bảo hiểm xã hội bắt buộc, quản lý thu bảo hiểm xã hội, compulsory social insurance, social insurance collection management

Số lượt đọc: 655 - Số lượt tải về: 265

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm