Ths. Phạm Thành Lộc

TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO LÃI SUẤT ĐẾN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 2 (199)-2020 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Rủi ro lãi suất là nguy cơ biến động thu nhập và giá trị ròng của ngân hàng khi lãi suất thị trường biến động. Đây là rủi ro mang tính đặc trưng của bất kỳ một NHTM nào. Quá trình chuyển hoá tài sản được coi như một chức năng đặc biệt cơ bản của hệ thống ngân hàng. Quá trình chuyển hoá tài sản bao gồm việc mua các chứng khoán sơ cấp. Kỳ hạn và mức độ thanh khoản của các chứng khoán sơ cấp trong danh mục đầu tư thuộc tài sản có thường không cân xứng với các chứng khoán thứ cấp thuộc tài sản nợ. Chính sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ làm cho ngân hàng phải chịu rủi ro lãi suất khi lãi suất trên thị trường biến động.

English Summary:

Từ khóa: rủi ro lãi suất, tác động của rủi ro lãi suất.

Số lượt đọc: 957 - Số lượt tải về: 508

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm