Ths. Lê Thị Yến Oanh

KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VỚI VIỆC LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ TOÁN

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 2 (199)-2020 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Lập dự toán về những chỉ tiêu SXKD một cách chi tiết, phù hợp với yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp nhằm cung cấp cho nhà quản lý doanh nghiệp tất cả thông tin về kế hoạch SXKD trong từng thời gian cụ thể và trong cả quá trình SXKD. Nội dung của hệ thống chỉ tiêu dự toán giúp cho các nhà quản trị trong doanh nghiệp có những dự định trong tương lai cần thực hiện cũng như những giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra. Dự toán cũng là căn cứ tin cậy để các nhà quản trị tại các TTTN và trong doanh nghiệp khai thác khả năng tiềm tàng về nguồn lực tài chính, phát huy nội lực và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

English Summary:

Từ khóa: kế toán trách nhiệm; lập dự toán; đánh giá dự toán

Số lượt đọc: 1652 - Số lượt tải về: 635

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm