Ths. Bùi Thị Bích Thủy, Ths. Lê Thị Mai Anh, TS. Nguyễn Đình Hoàn

Insurtech: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam

Lĩnh vực: Corporance Finance

Số 12 (197)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi mọi thành phần của nền kinh tế, đòi hỏi tất cả các ngành, lĩnh vực phải chuyển mình để bắt kịp xu thế phát triển trên thế giới. Việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong ngành bảo hiểm (Insurtech) có vai trò cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp bảo hiểm, khách hàng và kinh tế - xã hội. Trên thế giới, Insurtech đang phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng cao và thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn, đặc biệt là thị trường châu Á. Tuy nhiên ở Việt Nam, việc áp dụng công nghệ 4.0 trong ngành bảo hiểm còn chưa được chú trọng, Insurtech vẫn đang trong giai đoạn hình thành sơ khai và chưa đạt được thành tựu đáng kể. Bài viết chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam khi phát triển Insurtech.

English Summary:

Từ khóa: cách mạng công nghiệp 4.0, Insurtech, phát triển ngành bảo hiểm.

Số lượt đọc: 729 - Số lượt tải về: 519

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm