Ths. Bùi Thị Minh Nguyệt, Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Châm, Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Sử dụng mô hình Arima trong dự báo giá trị xuất khẩu của Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 58

Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu sử dụng mô hình ARIMA dự báo giá trị xuất khâu của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2018 bằng phần mềm Eviews 8. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mô hình phù hợp nhất để dự báo giá trị xuất khâu của Việt Nam với dữ liệu từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 6 năm 2018 đó là ARIMA (1,1,16). Kết quả mô hình có giá trị dự báo với mức sai số khá nhỏ so với thực tiễn.

English Summary:

Research using ARIMA model predicts export value of Vietnam in the last 6 months of 2018 by Eviews software 8. The empirical results show that the most suitable model for forecasting export value of Vietnam With data from January 2010 to June 2018 that is ARIMA (1,1,16). The model results have a predictive value with a relatively small error rate compared to reality

Từ khóa: dự báo, xuất khẩu, ARIMA, forecast, export

Số lượt đọc: 609 - Số lượt tải về: 371

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm