Ths. Trần Thị Nga

Nghiên cứu đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh điện ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các Tổng công ty Điện lực phía Bắc Việt Nam

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 12 (197)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Ngày nay, cùng với sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đời sống xã hội không ngừng được nâng cao; các khu đô thị, dân cư cũng như các khu công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều, đòi hỏi việc cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ phải đảm bảo các chỉ tiêu về mặt kinh tế, cung cấp điện an toàn, liên tục; đảm bảo chất lượng điện tốt cũng như đảm bảo tính linh hoạt của hệ thống điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ngành, nghề kinh doanh chính là: Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng. Kinh doanh điện năng không giống như kinh doanh các mặt hàng khác. Muốn bán điện cho khách hàng, các công ty điện phải đưa điện năng đến tận nơi tiêu dùng thông qua hệ thống lưới điện phân phối. Chính vì lẽ đó, hệ thống lưới phân phối điện phải trải khắp địa bàn trên cả nước. Với đặc điểm này, việc quản lý khách hàng cũng như việc quản lý lưới điện hạ thế trở nên vô cùng phức tạp, tuỳ theo địa hình, điều kiện cụ thể của từng khu vực dân cư. Bài viết nghiên cứu nhằm đưa ra các đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh điện ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các Tổng công ty Điện lực phía Bắc Việt Nam

English Summary:

Từ khóa: điện, kế toán quản trị doanh thu, chi phí

Số lượt đọc: 287 - Số lượt tải về: 225

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm