Ths. Đinh Thái Bình

Liên kết kinh doanh hướng tới người có thu nhập thấp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm phát triển kinh tế bền vững

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Phát triển quốc gia bền vững luôn là mục tiêu của Đảng và Chính phủ hướng tới. Thực tế cho thấy, những thành tựu nổi bật về phương diện kinh tế đã giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình nhưng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng vẫn là những thách thức. Rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là người ở khu vực nông thôn không được tiếp cận với các cơ hội thị trường, thu nhập và các dịch vụ cơ bản. Do đó, hỗ trợ người dân có thu nhập thấp trở nên hết sức quan trọng. Một trong những hướng giải quyết đó là hỗ trợ các doanh nghiệp cùng đồng hành với người có thu nhập thấp, thông qua liên kết sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm cùng doanh nghiệp. Thông qua việc kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp tục vai trò của mình trong hành trình tiến tới một nền kinh tế toàn cầu bình đẳng, bền vững và hội nhập hơn.

English Summary:

Từ khóa: phát triển bền vững

Số lượt đọc: 341 - Số lượt tải về: 199

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm