Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Ngọc Ánh

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong nghiên cứu này, tác giả xây dựng và kiểm định các giả thuyết đặt ra về mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường, đặc điểm cá nhân và trải nghiệm cá nhân với ý định khởi nghiệp của sinh viên kinh tế tại Hà Nội. Phương pháp sử dụng chính là nghiên cứu định lượng chính thức trên mẫu điều tra 270 sinh viên thuộc khối ngành kinh tế. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy ý định khởi nghiệp có chất lượng cao của sinh viên khối kinh tế các trường đại học ở Hà Nội trên 3 góc độ: Cơ quan quản lý Nhà nước, các trường đại học và bản thân sinh viên.

English Summary:

Từ khóa: ý định khởi nghiệp, thành phố Hà Nội.

Số lượt đọc: 573 - Số lượt tải về: 319

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm