TS. Nguyễn Thị Việt Nga

Tái cấu trúc nền kinh tế - nhìn từ hoạt động M&A trong hệ thống ngân hàng ở Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 52

Tóm tắt tiếng Việt:

Hiện nay, chúng ta đang thực hiện tiến trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam mà trong đó mua bán, sáp nhập các ngân hàng lại với nhau được cho là một giải pháp hữu hiệu. Thực trạng sáp nhập của các ngân hàng đang trở thành một trong những vấn đề cho các chính khách, giới học thuật, kinh doanh mà cả những người dân - nhà đầu tư đều rất quan tâm. Tuy nhiên, các vụ mua bán và sáp nhập lại ngân hàng đang diễn ra còn nhiều vấn đề bất cập, không mang lại những hiệu quả, giá trị đích thực cho những cổ đông và ổn định phát triển nền kinh tế. Qua bài viết, tác giả sẽ đánh giá thực trạng mua bán và sáp nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, đưa ra một số giải pháp thúc đây hoạt động M&A trong hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, phát triển bền vững nền kinh tế.

English Summary:

The current, we are implementing a process of restructuring the Vietnamese banking system in which mergers and acquisitions of banks are considered to be an effective solution. The merger of banks is becoming one of the problems for politicians, academics, businessmen and investors alike. However, mergers and acquisitions are facing many problems. It doesn’t bring value to shareholders and stabilize the economy. According to the article, the author will assess the current situation of mergers and acquisitions of the Vietnamese banking system, providing some solutions to promote M & A activities in the Vietnamese banking system in order to restructure the system. Banks, sustainable economic development.

Từ khóa: ngân hàng, M&A, tái cấu trúc, kinh tế, bank, restructure

Số lượt đọc: 322 - Số lượt tải về: 218

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm