TS. Ngô Thị Thu Hương

Tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Thực trạng và định hướng phát triển

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Khu vực kinh tế doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã được công nhận trên toàn thế giới vì vai trò quan trọng của chúng với sự phát triển của nền kinh tế. Các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa là bộ phận thiết yếu của hạ tầng kinh tế ở hầu hết các quốc gia đang phát triển và đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sự tiến bộ và thịnh vượng của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị hiện đại vẫn chưa tương ứng ở trong loại hình DN này; điều đó dẫn đến một thực tế là vai trò của kế toán quản trị trong các quyết định kinh tế của DNNVV chưa thực sự tương ứng. Bài viết đưa ra một số thực trạng áp dụng kế toán quản trị trong các DNNVV Việt Nam và đưa ra định hướng phát triển công tác kế toán quản trị trong các DN này

English Summary:

Từ khóa: kế toán quản trị, DNNVV

Số lượt đọc: 312 - Số lượt tải về: 204

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm