PGS.TS Nghiêm Thị Thà

Giải pháp đẩy mạnh thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 11 (196)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Thoái vốn nhà nước tại các DN nhà nước là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế, chính trị và xã hội trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình thoái vốn đang gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Nghiên cứu thực trạng, tìm giải pháp để đẩy mạnh thoái vốn nhà nước tại các DN nhà nước và DN có vốn nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 là chủ đề tác giả trao đổi trong bài viết này

English Summary:

Từ khóa: thoái vốn nhà nước, DN nhà nước, cổ phần hóa DN

Số lượt đọc: 291 - Số lượt tải về: 259

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm