GS. TS. Ngô Thế Chi, TS. Ngô Thị Thu Hương

Nội dung và phương pháp xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá trong các trung tâm trách nhiệm thuộc doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 47

Tóm tắt tiếng Việt:

Để công tác quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khâu nói riêng cần phải đánh giá được kết quả hoạt động của các trung tâm trách nhiệm thuộc doanh nghiệp thông qua hệ thống chỉ tiêu đánh giá. Bài viết này giới thiệu cụ thể về nội dung hệ thống chỉ tiêu và phương pháp xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá trong các trung tâm trách nhiệm thuộc doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khâu.

English Summary:

In order to achieve effcient corporate management, businesses in general and importexport companies in particular should be able to evaluate operational results of its responsibility centers using evaluation criteria. This paper will present the contents of these criteria and design methods on the evaluation criteria system applied for responsibility centers in import-export companies

Từ khóa: phương pháp xác định; hệ thống chỉ tiêu đánh giá; doanh nghiệp xuất nhập khẩu, design method; evaluation criteria; import-export companies

Số lượt đọc: 282 - Số lượt tải về: 211

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm