TS Võ Thị Vân Khánh

THƯƠNG HIỆU - BÀI TOÁN KHÓ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

English Summary:

Từ khóa:

Số lượt đọc: 554 - Số lượt tải về: 329

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm