TS Bùi Thị Thu Hương

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU TRONG DOANH NGHIỆP

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán đã và đang được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hơn theo hướng “tôn trọng nội dung, bản chất hơn hình thức”, tuy nhiên, liên quan đến vấn đề xác định và ghi nhận doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu vẫn còn một số nội dung chưa được hướng dẫn đầy đủ và hợp lý. Bài viết sẽ chỉ rõ một số hạn chế về xác định, ghi nhận doanh thu, giảm trừ doanh thu trong một số trường hợp phát sinh doanh thu và giảm trừ doanh thu của chế độ kế toán hiện hành, đề xuất một số ý kiến khắc phục các hạn chế đó nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng sử dụng thông tin

English Summary:

Từ khóa: kế toán doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu

Số lượt đọc: 265 - Số lượt tải về: 258

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm