TS. Trần Thị Lan

THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAM

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Tài chính toàn diện có vai trò quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, phát triển và ổn định kinh tế. Vì vậy, phát triển tài chính toàn diện được các tổ chức phát triển quốc tế cũng như Chính phủ nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm, trong đó có Việt Nam. Bài viết khái quát một số vấn đề về tài chính toàn diện, đánh giá thực trạng và đưa ra một số định hướng thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam

English Summary:

Từ khóa: tài chính toàn diện, thúc đẩy tài chính toàn diện, tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính

Số lượt đọc: 256 - Số lượt tải về: 245

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm