TS. Nguyễn Đình Hoàn

Thương mại điện tử ở Việt Nam - thực trạng và khuyến nghị chính sách

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 41

Tóm tắt tiếng Việt:

Cùng với sự ra đời của kinh tế số thì thương mại điện tử được hình thành và phát triển. Thương mại điện tử là hoạt động tiến hành giao dịch, mua bán trao đổi thông qua hệ thống internet và giao dịch trực tuyến. Trong những năm qua khi sự bùng nổ của khoa học công nghệ cũng như sự phổ biến của các thiết bị di động đặc biệt là điện thoại thì thương mại điện tử đã có bước tiến quan trọng trên thế giới cũng như tại Việt Nam

English Summary:

Along with the introduction of digital economy, e-commerce is created and developed. E-commerce is the activity of conducting transactions, trading and exchanging through the internet system and online transactions. Over the past years, with the explosion of science and technology as well as the popularity of mobile devices, especially smart phones, e-commerce has made important progress all over the world as well as in Vietnam

Từ khóa: kinh tế số, thương mại điện tử, internet, digital economy, e-commerce

Số lượt đọc: 394 - Số lượt tải về: 249

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm