Ths. Trần Hương Giang

PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP SÂU

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Giai đoạn hiện nay, phát triển Logistics là một yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Bài viết nghiên cứu những cơ hội để phát triển logistics tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay

English Summary:

Từ khóa: logistics, phát triển logistics

Số lượt đọc: 221 - Số lượt tải về: 527

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm