Ths. Phùng Thanh Loan, TS. Đỗ Đình Thu

Tự chủ tài chính các trường đại học công lập ở Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Cơ chế tự chủ tài chính các trường đại học công lập ở Việt Nam được bắt đầu thực hiện từ những năm đầu của thế kỷ 21, song cho đến nay kết quả thu được vẫn còn khá khiêm tốn. Phần lớn các trường đại học công lập mới thực hiện tự chủ một phần, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và vẫn trông chờ vào nguồn kinh phí từ NSNN cấp. Cơ cấu nguồn thu của các trường vẫn chưa có sự thay đổi, phần lớn nguồn thu vẫn từ học phí trong khi học phí vẫn bị giới hạn bởi mức trần do Chính phủ quy định, nguồn thu dịch vụ chiếm tỷ trọng khiêm tốn. Đây là một trong những khó khăn cùng với nhiều khó khăn khác đang cản trở việc thực hiện tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập ở Việt Nam.

English Summary:

Từ khóa: tự chủ tài chính, đại học công lập, phân bổ ngân sách.

Số lượt đọc: 265 - Số lượt tải về: 194

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm