Ths. Hy Thị Hải Yến, PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ

Bài toán nhân sự tại các bệnh viện công lập trong quá trình tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính vĩ mô

Số 10 (195)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Trong quá trình thực hiện tự chủ, vấn đề nhân sự và chất lượng nguồn nhân sự được coi là vấn đề cốt lõi quyết định việc thành - bại của quá trình này. Bởi chỉ có bác sỹ giỏi mới giữ chân được bệnh nhân, và chỉ có “chế độ đãi ngộ tốt” mới giữ chân được bác sỹ. Trong thời gian qua, các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, đặc biệt từ năm 2018, 29 bệnh viện công lập khối thành phố đã chuyển hẳn sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên. Với mức độ tự chủ ngày càng cao, việc tự chủ về vấn đề nhân sự và bài toán “dùng người” với lời giải hợp lý là điều mà bất cứ giám đốc bệnh viện nào cũng cần phải có được. Trong khuôn khổ bài viết này, qua việc phân tích thực trạng cơ cấu lao động và thu nhập của lao động tại các bệnh viện khối Thành phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đưa ra một số gợi ý cho bài toán về nhân sự trong các bệnh viện.

English Summary:

Từ khóa: nhân sự, thu nhập bình quân, bệnh viện công lập, tự chủ, TP. Hồ Chí Minh…

Số lượt đọc: 430 - Số lượt tải về: 321

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm