Phạm Hà Linh

Tập đoàn truyền thông: Xu hướng của nền Báo chí hiện đại

Lĩnh vực: Vấn đề hôm nay

Số 09 (194)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Theo quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025, sẽ có sáu cơ quan báo chí lớn được định hướng để trở thành các tập đoàn truyền thông chủ lực đa phương tiện. Mục đích của việc này là nhằm tạo nên một thị trường truyền thông lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

English Summary:

Từ khóa: tập đoàn truyền thông, báo chí.

Số lượt đọc: 288 - Số lượt tải về: 218

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm