Ths. Nguyễn Thị Ngát

Chính sách thuế hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Một số kinh nghiệm quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính quốc tế

Số 09 (194)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Ở nhiều quốc gia, DNNVV đều chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp (97%-99%) và được xác định là “động lực tăng trưởng”, là “xương sống” của nền kinh tế. Nhiều năm qua, nhà nước ta cũng có nhiều chính sách cởi mở, tạo động lực cho các DNNVV phát triển. Trong khuôn khổ nghiên cứu này sẽ tập trung vào các nội dung liên quan đến: (i) Thuế suất thuế TNDN đối với DNNVV; (ii) Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ cho doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán siêu nhỏ của các quốc gia trên thế giới, để từ đó giúp các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam có thể áp dụng và sửa đổi chính sách sao cho phù hợp với từng loại hình DN và từng thời điểm khác nhau

English Summary:

Từ khóa: chính sách thuế, thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp

Số lượt đọc: 391 - Số lượt tải về: 373

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm