TS. Đặng Phương Mai

Giám sát tài chính tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: nghiên cứu trường hợp Tổng công ty Thép Việt Nam

Lĩnh vực: Nghiên cứu trao đổi

Số 1 (186)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 35

Tóm tắt tiếng Việt:

Giám sát tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo toàn và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư nhà nước tại các tập đoàn kinh tế (TĐKT), tổng công ty nhà nước (TCTNN). Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ tập trung làm rõ khung lý thuyết về hoạt động giám sát tài chính và nghiên cứu thực trạng hoạt động giám sát tài chính tại TCT thép Việt Nam.

English Summary:

Financial supervision plays an important role in preserving and enhancing the effciency of using state capital in State owned Economic Groups and State-Owned Corporation. In this study, the authors will focus on clarifying the theoretical framework of fnancial supervision and researching on empirical fnancial supervision in Vietnam Steel Corporation

Từ khóa: giám sát tài chính, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Tổng công ty Thép Việt Nam, fnancial supervision, state-owned economic groups, state-owned corporation, Vietnam Steel Corporation

Số lượt đọc: 320 - Số lượt tải về: 215

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm