Ths. Hà Thị Hồng , Ths. Nguyễn Hoàng Nam

Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 09 (194)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Sau hơn 30 năm đổi mới, đến tháng 6/2017, lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) ban hành Nghị quyết “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Qua đó, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của thành phần kinh tế này. Tuy nhiên, vấn đề quan tâm hiện nay là làm thế nào để kinh tế tư nhân vượt qua các rào cản, phát huy được hết tiềm năng để thực sự đóng vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế? Bài viết sẽ nêu vai trò của KTTN trong thời gian qua, cũng như một số khó khăn, thách thức để từ đó đưa ra một số những giải pháp phát triển.

English Summary:

Từ khóa: kinh tế tư nhân, động lực phát triển, huy động vốn

Số lượt đọc: 459 - Số lượt tải về: 317

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm