Ths. Nguyễn Quốc Việt

CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp

Số 08 (193)-2019 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang

Tóm tắt tiếng Việt:

Với vai trò là trung gian tài chính thì hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại (NHTM), là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Các NHTM có thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó vốn huy động từ khách hàng cá nhân (KHCN), các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò chủ đạo, tạo lập nguồn vốn ổn định cho các ngân hàng. Bài viết sẽ làm rõ hơn về vấn đề này

English Summary:

Từ khóa: huy động vốn, ngân hàng thương mại, hoạt động dịch vụ bán lẻ.

Số lượt đọc: 287 - Số lượt tải về: 165

Tìm kiếm bài báo

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Năm